پیشنهاد دهنده نام دامنه
در سه گام، نام مناسب را برای دامنه خود پیدا کنید.
 • کلمات موجود در دامنه
  کلمه یا کلماتی که معرف نام تجاری شما هستند و یا فعالیت شما را به بهترین نحو توصیف می کند را وارد نمایید.
  مثال: tabib,daroo,medical
  کلمات کلیدی
 • پیشوند و پسوند
  پیشوند کلمه ای است که در ابتدای نام اصلی و پسوند کلمه ای است که در انتهای نام اصلی شما قرار می گیرند و به توصیف بهتر فعالیت یا سایت شما کمک می کند.
  مثال پیشوند: digi, iran, mega مثال پسوند: nama, kala, yab
  پیشوند
  پسوند
 • نوع دامنه
  بخش پایانی دامنه که با یک نقطه از بخش نام سایت جدا می شود و با توجه به موضوع و گستره فعالیت یک سایت میتوانید یک یا چند پسوند را انتخاب نمایید.